LOGO DAN AKTA GEMA NIAS BARAT (lanjutan)

Lanjutan LOGO DAN AKTA GEMA NIAS BARAT

——————– KEANGGOTAAN —————

—————– Pasal 8. —————————
1. Keanggotaan Perkumpulan ini terdiri dari : —-
a) Anggota-anggota biasa, yaitu mereka baik pria maupun wanita yang berasal dari Kabupaten Nias Barat, dengan memenuhi ketentuan Anggaraan Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ADART) perkumpulan —-
b) Anggota-anggota kehormatan adalah orang-orang yang telah banyak berjasa dan menaruh perhatian terhadap pembinaan dan pengembangan perkumpulan ini dan diangkat dengan suatu keputusan rapat Pengurus perkumpulan ———
2. Keanggotaan Perkumpulan ini berakhir karena : —–

a) Atas permintaan sendiri; ———-
b) Meninggal dunia.———-

c).Karena pemecatan oleh rapat pengurus. —–

b) dalam hal pemecatan oleh rapat pengurus, anggota yang berkepentingan diberi kesempatan untuk membela diri dimuka rapat anggota.—-

c).akibat berakhirnya keanggotaan berakhir pula segala hak dan kewajiban anggota tersebut terhadap perkumpulan. —

—— HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA ——–

———- Pasal 9. ——–
1. Setiap anggota mempunyai hak, yaitu : ———-
a) Bicara dan suara ————
b) Hak memilih dan dipilih untuk memangku jabatan kepengurusan perkumpulan.

c). Hak membela diri dimuka rapat anggota——-
2. Setiap anggota berkewajiban : ——
a) Menjunjung tinggi nama dan kehormatan perkumpulan ini.
b) Mentaati  ketentuan Anggaraan Dasar perkumpulan, Anggaran Rumah Tangga perkumpulan, dan peraturan  perkumpulan.

c). Aktif melaksanakan program-program perkumpulan.

———– RAPAT ANGGOTA ———

—— Pasal 10. ———–
1. Rapat anggota Pengurus merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam dalam perkumpulan ini. Rapat ini mutlak berada di tangan anggota resmi, yang dilaksanakan dengan musyawarah mufakat para anggota atau dengan pemungutan suara/voting ———
2. Rapat anggota Pengurus dihadiri oleh anggota resmi yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga perkumpulan,——
—– PENGURUS —————

—— Pasal 11. ——–

– Pengurus adalah perangkat perkumpulan yang melaksanakan kepengurusan perkumpulan yang disebut Dewan Pimpinan Pusat (DPP), yang setidak-tidaknya terdiri dari :——–

a. Seorang Ketua Umum——

b. Seorang Sekretaris Umum.———–

c. Seorang Bendahara Umum————

———— Pasal 12. ——

1.Yang diangkat sebagai Pengurus adalah perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan kepengurusan Perkumpulan yang menyebabkan kerugian bagi Perkumpulan, masyarakat atau Negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.——-

2. Pengurus diangkat oleh musyawarah anggota melalui Rapat Anggota untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.———

3. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak  terjadinya kekosongan, Anggota harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.–

4. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak  terjadinya kekosongan, Anggota harus menyelenggarakan rapat, untuk mengangkat Pengurus baru dan untuk sementara Perkumpulan diurus oleh Anggota.—–

5. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Ketua Umum dan/atau Sekretaris Umum paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.——-

———— TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS ——-

————- Pasal 13. —————
1. Ketua Umum dan/atau bersama-sama Sekretaris Umum mewakili Badan Pengurus dan karenanya berhak bertindak untuk dan atas nama perkumpulan dalam segala hal dan kejadian terhadap siapapun dan dimanapun, mengikat perkumpulan dengan pihak ketiga atau pihak ketiga kepada perkumpulan, serta melakukan segala tindakan hukum, baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan asal saja dalam rangka maksud dan tujuan serta guna kepentingan perkumpulan dengan pembatasan bahwa untuk : ——–

a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama perkumpulan. ——-

b.Membeli, menjual atau dengan cara lain melepaskan hak atas harta tetap dan/atau Perkumpulan atau menjaminkan/memberati harta kekayaan Perkumpulan. ——-

c. Mengikat Perkumpulan sebagai Penjamin. —-

d. Menyewa dan/atau menyewakan harta Perkumpulan. ——

– Harus dengan persetujuan tertulis atau akte yang berkenaan turut ditandatangani oleh Rapat Pengurus.————

2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, halmana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Pengurus lain berhak dan berwenang bersama-sama Sekretaris Umum bertindak untuk dan atas nama Badan Pengurus serta mewakili Perkumpulan. Dalam hal  Ketua Umum  dan Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, halmana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Pengurus lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Badan Pengurus serta mewakili Perkumpulan dengan pembatasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 diatas. ——-

——- Pasal 14. —————–
– Jabatan anggota Pengurus akan berakhir apabila : —

1. meninggal dunia. —————-

2. mengundurkan diri. ————–

3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun. ———

4. diberhentikan berdasarkan hasil Rapat Pengurus. ——–

5. masa jabatan berakhir. ———-

—— RAPAT  PENGURUS ——–

——–Pasal 15. ——————-
1. Rapat Pengurus diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, kecuali mengenai program kerja perkumpulan ini yang diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 2 tahun. —

2. panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus. ———-

3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota Pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.  ——

4. Panggilan Rapat Pengurus  itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat. —

5. Rapat Pengurus diadakan di tempat keduddukan Perkumpulan atau di tempat kegiatan Perkumpulan. ——————–

6. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam Wilayah Republik Indonesia——

—————–Pasal 16. ———–
1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum. ———-

2. Dalam Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh  Sekretaris Umum . Apabila Ketua Umum  dan Sekretaris Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh  seorang Pengurus yang dipilih oleh dan dari  Pengurus yang hadir. ———–

3. Satu orang anggota Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa. ———————-

4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :

a. dihadiri paling sedikit 2/3 (duapertiga) jumlah Pengurus. —

b. dalam korum sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 huruf a tidak  tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua. ———-

c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 huruf b harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan. dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. —

d. rapat Pengurus kedua paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama. ——

e. rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari ½ (satu perdua) jumlah Pengurus yang hadir. ————

e. apabila rapat Pengurus kedua tidak terpenuhi, maka diadakan pemanggilan rapat ketiga sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 huruf c dan Rapat Pengurus ketiga ini sah dan berhak mengambil keputusan. —

——— Pasal 17. ————————
1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. —–

2. Apabila hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakatidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari  ½ (satu perdua) jumlah suara yang sah. ——-

3. Dalam suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka suara ditolak.——-

4. Pemungutuan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. ———

5. Suara abstain dan suara tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. —

6. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai Sekretaris Rapat. ———

7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 6 tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akte notaris. —————-

8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta mendandatangani persetujuan tersebut. ——

9. keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus. ————

——— PENASEHAT ———-

—— Pasal 18. ——————-
1. Penasehat adalah perangkat perkumpulan yang berfungsi memberikan nasehat dan arahan kepada Badan Pengurus untuk kemajuan Perkumpulan.

2. Penasehat Perkumpulan ditentukan oleh Badan Pengurus dalam suatu Rapat Pengurus yang khusus diadakan untuk itu. ——-

——–TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN ————

—————— PASAL 19 ———-
1. Tahun buku Perkumpulan dimulai pada tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perkumpulan ditutup. Untuk pertama kalinya buku Perkumpulan dimulai pada tanggal akte pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2010 ( dua ribu sepuluh). —–

2. Pengurus diwajibkan membuat laporan tahunan yang diadakan bersama-sama dengan perhitungan dan pertanggungjawaban mengenai keuangan Perkumpulan, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak penutupan buku. ————

3. Perhitungan dan pertanggungjawaban serta laporan tahunan tersebut harus disahkan dalam Rapat Anggota yang diadakan tiap-tiap tahunnya. ———

4. Pengeluaran keuangan harus melalui dan terlebih dahulu mendapat persetujuan Rapat Pengurus dan/atau  persetujuan Ketua Umum dan/atau Sekretaris Umum beserta Bendahara Umum.. ———

——-PERUBAHAN, TAMBAHAN DAN PEMBUBARAN ——

—— Pasal 20 ———-
1. Keputusan untuk merubah, menambah anggaran dasar atau membubarkan Perkumpulan ini hanya sah jika diambil dalam suatu Rapat Pengurus yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga)  dari jumlah anggota Pengurus yang disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3  (dua per tiga)  dari jumlah suara yang  sah dalam rapat.

2. Apabila dalam rapat yang dimaksud dalam ayat 1, korum yang ditentukantidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah rapat pertama itu dapat diselenggarakan rapat kedua  dan rapat mana dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila dihadiri sekurang-kurangnya  ½ (satu perdua) dari jumlah anggota Pengurus dan keputusan disetujui berdasarkan suara terbanyak. ——–

3. Perkumpulan ini tidak akan dibubarkan, kecuali dalam keadaan darurat ataupun menghadapi segala sesuatu kondisi yang tidak dapat diselesaikan atau diluar kemampuan Perkumpulan, maka diadakanlah Rapat Pengurus dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatas. —

———LIKUIDASI ———–

— Pasal 21  ———-
– Jika Perkumpulan dibubarkan, Pengurus yang menjalani jabatan mereka pada waktu itu dengan sendirinya bertindak sebagai likuidator. ——

– Likuidator dalam tenggang waktu paling lambat 30 ( tiga puluh) hari wajib membuat daftar tentang harta kekayaan Perkumpulan yang tersisa pada saat itu untuk membukukan semua utang-utang dari perkumpulan yang belum dilunasi untuk dipersiapkan pembayarannya diserta dengan pemberitahuan kepada Kreditor dari Perkumpulan mengenai bubarnya Perkumpulan dan jangka waktu serta tempat untuk mengajukan tagihan. —

– Pembagian harta kekayaan Perkumpulan yang sekiranya tersisa setelah dikurangi dengan utang-utang, pajak-pajak dan kewjiban-kewajiban lain yang harus dibayar oleh Perkumpulan pada waktu itu, harus terlebih dahulu disahkan oleh Rapat Badan Pengurus. —–

– Jikalau terdapat sisa kekayaan dari Perkumpulan harus diserahkan atau dialihkan kepada organisasi atau badan yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama atau bersamaan dengan maksud dan tujuan Perkumpulan ini. —–

——–KETENTUAN PENUTUP ———-

——— Pasal 22  ———–
– Hal-hal lain yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) perkumpulan dan/atau dalam peraturan-peraturan lain dari perkumpulan yang dipandang perlu dan berguna oleh Pengurus dan disahkan oleh Rapat Pengurus dengan tidak boleh menyimpang dari ketentuan Angggaran dasar ini. —-

– Selanjutnya para penghadap menerangkan bahwa untuk pertama kalinya telah diangkat sebagai : ——-

– DEWAN PIMPINAN PUSAT : ————-

– KETUA UMUM :  —–

– SEKRETARIS UMUM : ——-

– BENDAHARA UMUM : —–

– Akhirnya mengenai segala sesuatu yang diuraikan diatas dengan segala akibatnya, para penghadap memilih tempat tinggal yang tetap dan tidak berubah kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri di Gunungsitoli —

———DEMIKIAN AKTA INI———

—  dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Kabupaten Tangerang pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti disebut pada awal akta ini dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi akta yaitu : —–

1. Nona TITIN PRIHATINI, Sarjana Hukum——

2. Nona SULASMI——-

-Kedua-duanya pegawai Kantor Notaris yang saya, Notaris kenal ——

– Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris memberikan paraf pada setiap halaman—-

Berlanjut di T.Tangan Notaris di https://gemaniasbarat.wordpress.com/2010/01/02/logo-dan-akta-gema-nias-barat/

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: